Công văn số 4387/TCHQ-TXNK ngày 3/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019

Văn bản hướng dẫn việc khai báo thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép đồng thời bị áp dụng thuế tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 (sửa đổi tại Quyết định 1561/QĐ-BCT ngày 5/6/2019).

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần khai nộp một trong 2 loại thuế tự vệ hoặc thuế chống bán phá giá, nhưng phải nộp theo loại thuế có thuế suất cao hơn.

 

Cụ thể, đối với các mặt hàng thép bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT, nếu đang thuộc đối tượng áp dụng thuế tự vệ trong hạn ngạch (với thuế suất thấp) thì doanh nghiệp phải khai báo và nộp thuế theo mức thuế chống bán phá giá quy định tại cột 3 Mục 3 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1711/QĐ-BCT.

Đối với các mặt hàng thép bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời và đang thuộc đối tượng áp dụng thuế tự vệ ngoài hạn ngạch, nếu mức thuế chống bán phá giá cao hơn mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch (19%) thì doanh nghiệp khai báo theo thuế chống bán phá giá.

Ngược lại, nếu mức thuế chống bán phá giá thấp hơn mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch (19%) thì doanh nghiệp phải khai báo theo mức thuế tự vệ 19%./.