Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, thay thế Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/NQ-QH12.

 

 

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Anh