Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015.

Thay thế Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994; Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002; Nghị định số 41/1995/NĐ-CP ngày 06/7/1995; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003; Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/1/2008./.

 

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Anh