Luật số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội về hộ tịch.

Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Anh