Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/09/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Văn bản hướng dẫn tạm thời về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp đối với người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện từ ngày 01/07/2016 để áp dụng trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016.

 

Một số loại giấy tờ như biên bản điều tra TNLĐ, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản TNGT không còn được yêu cầu khi xét hưởng chế độ TNLĐ.

Theo đó, đối với người điều trị xong, ra viện từ ngày 01/07/2016, hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ được bỏ các thành phần hồ sơ sau:

– Biên bản điều tra TNLĐ;

– Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản tai nạn giao thông (đối với trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ).

Đối với hồ sơ hưởng chế độ BNN, bỏ thành phần hồ sơ là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ trên.

Tuy nhiên, thông tin về số … ngày … tháng … năm lập các tài liệu nêu trên phải ghi bổ sung tại Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN (Mẫu số 05-HSB ban hành kèm Quyết định số 636/QĐ-BHXH ).

Riêng về chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát hoặc thương tật, bệnh tật được giám định tổng hợp tạm thời thực hiện theo các văn bản hướng dẫn ban hành trước ngày 01/07/2016./.