Công văn số 8484/BGTVT-KHCN ngày 31/7/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn nội dung trong quá trình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT

Văn bản hướng dẫn chi tiết một số quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT, gồm:

– Kích thước biển báo;

– Giải thích từ ngữ “đường cao tốc”;

– Quy định về biển trên giá long môn, cột cần vươn đối đường “rộng”;

 

– Quy định về đặt biển chỉ dẫn lối đi khi đặt biển cấm;

– Hiệu lực của biển số R.420 “Khu đông dân cư”;

– Cách bố trí biển số R.412 “Làn đường dành riêng cho từng loại xe”;

– Thứ tự lắp đèn và màu sắc của đèn, mũi tên trên trên đèn tín hiệu;

– Báo hiệu tuyến xe buýt nhanh BRT;

– Lộ trình thay thế biển báo hiệu.

Nội dung cụ thể xem tại Phụ lục đính kèm Công văn./.