Công văn số 1842/BHXH-GĐB ngày 23/5/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử

Văn bản hướng dẫn về định dạng dữ liệu và cách thức truyền gửi hồ sơ đề nghị thanh toán Bảo hiểm y tế trên Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế.

Theo đó, đối với các danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc và vật tư y tế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt sử dụng và danh mục thuốc, vật tư y tế được đấu thầu, mua sắm, bệnh viện phải gửi cho cơ quan Bảo hiểm xã hội qua Cổng tiếp nhận vào lần đầu hoặc ngay sau khi có phát sinh mới hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh danh mục trong quá trình Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

 

Đối với hồ sơ chi tiết đề nghị thanh toán Bảo hiểm y tế, bệnh viện thực hiện gửi từ Cổng tiếp nhận thông qua chức năng “Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Hồ sơ XML -> Danh sách đề nghị thanh toán”. Trước khi gửi hồ sơ, bệnh viện có thể sử dụng chức năng “Đối chiếu hồ sơ” để kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung thông tin hoặc gửi lại nếu dữ liệu chưa đúng với hồ sơ, bệnh án của người bệnh.

Đối với dữ liệu đề nghị thanh toán trực tiếp các chi phí thuộc phạm vi, quyền lợi người bệnh được hưởng, bệnh viện có thể gửi dữ liệu chi tiết hoặc sử dụng chức năng nhập dữ liệu trên Cổng tiếp nhận để làm cơ sở thanh toán Bảo hiểm y tế.

Dữ liệu tổng hợp đề nghị thanh toán Bảo hiểm y tế phát sinh trong tháng phải được lập, gửi lên Cổng tiếp nhận trước ngày mùng 05 của tháng kế tiếp. Bệnh viện sử dụng chức năng “Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Đối chiếu hồ sơ” để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Trường hợp bệnh viện không gửi, chậm gửi dữ liệu hoặc gửi dữ liệu chưa được chuẩn hóa dẫn đến chỉ định trùng lặp hoặc chỉ định quá mức cần thiết thì sẽ bị hoãn thanh toán Bảo hiểm y tế để chờ xác minh./.