Hướng dẫn căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định tại Công văn số 67/BXD-HĐXD ngày 5/10/2016 của Bộ Xây dựng 

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến hướng dẫn căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với khu vực không có quy hoạch phân khu được duyệt.

Theo đó, về nguyên tắc, việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng 50/2014/QH13.

Điều 94 Luật Xây dựng 50/2014/QH13 hướng dẫn căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

“1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

 

businessman drawing abstract cottage on a white background

2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn. 

5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.”

Đối với các khu vực thuộc quy hoạch chung đô thị được duyệt nhưng không thuộc phạm vi quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù thì UBND tỉnh sẽ ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại địa phương để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt nhưng không thuộc đối tượng phải lập quy hoạch phân khu theo pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị (đô thị loại V), UBND tỉnh sẽ căn cứ theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để cấp giấy phép đối với khu vực, tuyến phố có yêu cầu về quản lý kiến trúc. Đối với những khu vực còn lại, UBND tỉnh sẽ ban hành quy định về quy mô công trình và thời hạn tồn tại để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng.

Đối với các khu vực thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được phê duyệt thì việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng phải thực hiện theo quy hoạch chi tiết.

Các khu vực ngoài đô thị và không thuộc phạm vi quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù là khu vực nông thôn. Do đó, công trình xây dựng tại các khu vực này được miễn giấy phép xây dựng theo điểm k khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 50/2014/QH13./.

Trên đây là hướng dẫn căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.