Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo” là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh (khoản 2 Điều 3 Luật hỗ trợ DNNVV).

Theo Nghị định này, nhà đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo có thể là Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài.

Hình thức đầu tư có thể là trực tiếp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại DNNVV hoặc đầu tư gián tiếp bằng cách tham gia thành lập, góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

 

Đối với doanh nghiệp, được phép sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ và Nghị định này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thông báo bổ sung ngành nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại cơ quan ĐKKD.

Đối với Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ này không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư tư nhân góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ chỉ được đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tối đa bằng 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ tham khảo tại Chương II Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.