Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng được miễn và bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu kể từ ngày 1/1/2018 theo quy định tại Luật đấu thầu và Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu khi:

+ Tham gia trực tiếp vào các công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; và

+ Thuộc các đơn vị sau: Ban quản lý dự án chuyên nghiệp (là các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý được thành lập để quản lý dự án chuyên nghiệp); Doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu; đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách.

 

Ngược lại, sẽ được miễn chứng chỉ hành nghề đấu thầu (chỉ cần chứng chỉ đào tạo về đấu thầu) khi thuộc các trường hợp sau:

+ Thuộc Ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và Ban quản lý này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

+ Tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 nhưng không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu;

+ Tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu.

Đối với các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trước 1/1/2018 nhưng đến sau 1/1/2018 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành, không bắt buộc phải bổ sung chứng chỉ hành nghề đấu thầu./.