Công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa của ASEAN

Văn bản hướng dẫn cách khai báo, trình tự tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của C/O Form D được cấp điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Theo đó, C/O Form D điện tử chỉ được chấp nhận khi có khai báo “số tham chiếu” và “ngày cấp” trên tờ khai hải quan (tờ khai chính thức hoặc tờ khai bổ sung).

 

Nếu mở tờ khai hải quan điện tử thì thông tin “số tham chiếu” và “ngày cấp” của C/O được khai báo tại chỉ tiêu 1.68 – Phần ghi chú. Nếu mở tờ khai hải quan giấy thì khai báo tại chỉ tiêu 32 – Chứng từ đi kèm.

Cấu trúc khai báo “số tham chiếu” và “ngày cấp” của C/O Form D điện tử phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm 1 Mục I Công văn này.

Việc kiểm tra thông tin, hình thức, nội dung của C/O Form D điện tử được thực hiện tương tự như C/O giấy quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BCT và Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015.

Hàng hóa nhập khẩu có C/O Form D sẽ được hưởng thuế ATIGA. Giai đoạn từ 2018 – 2022, thuế ATIGA được áp dụng theo Biểu thuế ban hành tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP./.