Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/2/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế người phụ thuộc

So với năm 2015, đối tượng phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2016 cơ bản không thay đổi. Cụ thể, doanh nghiệp nếu có trả tiền lương, tiền công trong năm 2016 thì phải khai quyết toán, bất kể chưa đến mức khấu trừ. Đối với cá nhân, chỉ phải quyết toán nếu có số thuế nộp thiếu hoặc cần hoàn hay bù trừ số thuế nộp thừa.

Người lao động có thêm thu nhập vãng lai bình quân dưới 10 triệu đồng/tháng nếu khoản này đã khấu trừ thuế 10% và không đưa vào quyết toán thì có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay

Tuy nhiên, về ủy quyền quyết toán thuế, năm 2016 bổ sung trường hợp cho phép ủy quyền đối với cá nhân có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác, nếu đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không yêu cầu quyết toán lại các khoản thu nhập vãng lai này.

 

Hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2016 cũng có thay đổi, phải áp dụng toàn bộ biểu mẫu mới được ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, không lập theo mẫu cũ ban hành tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đồng thời, phần mềm khai quyết toán 2016 cũng phải áp dụng các phiên bản mới, như: phần mềm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng iHTKK, phiên bản 3.4.0, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, phiên bản 3.4.1; phần mềm TNCN Online, phiên bản 3.3.1.

Thời điểm quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2016 chậm nhất là ngày 31/3/2017.

*Thông tin thêm:

Xem thêm phần đính chính của Cục Thuế TP. Hà Nội tại Công văn số 6046/CT-TNCN ngày 21/2/2017. Theo đó, người lao động có thu nhập vãng lai chỉ được ủy quyền quyết toán nếu mức thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng./.