Quyết định số 3725/QĐ-BYT ngày 16/8/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”

Văn bản hướng dẫn về các chức năng hệ thống phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, nhân lực công nghệ thông tin để triển khai, vận hành hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm, sau đây viết tắt là LIS (Laboratory Information System) tại các bệnh viện.

Các chức năng này bao gồm:

1. Tiếp nhận yêu cầu xét nghiệm

2. Quản lý hàng đợi

3. Quản lý kết quả xét nghiệm

4. Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao

 

5. Kết nối máy xét nghiệm

6. Kết nối phần mềm quản lý bệnh viện (kết nối HIS – LIS) và liên thông kết quả xét nghiệm

7. Báo cáo thống kê

8. Quản lý danh mục

9. Quản trị hệ thống

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.