Công văn số 3480/BTC-TCHQ ngày 16/3/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin trong vận tải đơn và hồ sơ hải quan giấy đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Văn bản hướng dẫn về thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan giấy và vận tải đơn đối với máy bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Theo đó, thời điểm khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan giấy phải trước khi máy bay xuất cảnh (trừ bản khai hàng hóa được sửa đổi bổ sung trong vòng 24h kể từ khi máy bay xuất cảnh) và sau thời điểm khai báo hải quan đối với máy bay nhập cảnh.

 

Đối với vận tải đơn (bao gồm vận tải đơn chính và thứ cấp), khi khai sửa đổi bổ sung, người khai hải quan phải xuất trình vận tải đơn chưa sửa đổi và chứng từ xác nhận sửa đổi, bổ sung của Hãng vận tải hoặc Đại lý hãng vận tải cho Chi cục Hải quan.

Trường hợp nội dung sửa đổi bổ sung trên vận tải đơn ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp hoặc phải có xác nhận/ giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc có sự thay đổi cơ bản về tên hàng hóa thì sẽ bị dừng đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát để kiểm tra thực tế./.

Công văn số 3480/BTC-TCHQ