Công văn số 1685/TCT-KK ngày 27/4/2017 của Tổng cục thuế về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp

Văn bản hướng dẫn xử lý việc khôi phục mã số thuế đối với các doanh nghiệp/chi nhánh đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế nhưng trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp vẫn ở trạng thái đang hoạt động.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp/chi nhánh đã đề nghị đóng mã số thuế để giải thể nhưng chưa gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh dẫn đến tình trạng pháp lý trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp vẫn là đang hoạt động, nếu nay muốn khôi phục mã số thuế thì nộp cho cơ quan thuế Mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm Thông tư 95/2016/TT-BTC, trong đó cam kết “Không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào sau thời gian đóng mã số thuế”.

 

Cơ quan thuế sau khi nhận hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế sẽ gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp/chi nhánh báo cáo và xử phạt vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp/chi nhánh theo Điều 36, Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Sau khi xử phạt, cơ quan thuế mới khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp/chi nhánh.

Đối với doanh nghiệp/chi nhánh không báo cáo theo đề nghị của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh đã thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh thì không được khôi phục mã số thuế cũ và phải cấp lại mã số thuế mới.

Trường hợp khác, nếu doanh nghiệp/chi nhánh bị đóng mã số thuế do bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp vẫn còn tình trạng đang hoạt động, nếu nay muốn khôi phục mã số thuế thì cơ quan thuế sẽ tiến hành truy thu toàn bộ nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), đồng thời xác minh lại tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh trước khi xem xét khôi phục mã số thuế./.