Công văn số 3022/TCTHADS-NV1 ngày 15/8/2017 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Theo hướng dẫn tại Công văn này, kể từ ngày 15/8/2017, cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) để thi hành bản án, quyết định của Tòa án về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe;

 

(ii) có sự đồng ý kê biên bằng văn bản của tổ chức tín dụng.

Đối với những tài sản bảo đảm đang bị cơ quan thi hành án dân sự kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thì ngân hàng không được quyền thu giữ, trừ trường hợp các đương sự có thỏa thuận yêu cầu đình chỉ một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng.

Về khoản tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu sẽ ưu tiên thanh toán cho các nghĩa vụ nợ được bảo đảm sau khi trừ chi phí cưỡng chế. Đối với các nghĩa vụ khác chỉ được thanh toán trong trường hợp khoản tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế./.