Công văn số 4742/BTC-TCHQ ngày 11/4/2017 của Bộ Tài chính về thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến thủ tục sáp nhập giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau.

Theo đó, trường hợp một doanh nghiệp chế xuất sáp nhập vào doanh nghiệp chế xuất khác thì doanh nghiệp chế xuất bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu đến thời điểm có quyết định sáp nhập. Thời hạn quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày sáp nhập (Điều 55 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, khoản 2 Điều 2, Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC).

 

Đối với nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, máy móc, thiết bị do doanh nghiệp chế xuất bị sáp nhập chuyển giao cho doanh nghiệp chế xuất nhận sáp nhập, được lựa chọn làm hoặc không làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, doanh nghiệp chế xuất nhận sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục đưa lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn, máy móc, thiết bị chuyển giao vào sử dụng đúng mục đích nhập khẩu ban đầu và thực hiện báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, trong khi chờ giấy phép kinh doanh mới thì doanh nghiệp chế xuất nhận sáp nhập vẫn chỉ được thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép cũ./.