Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư này quy định cơ chế phối hợp giữa Cơ quan đăng ký đầu tư với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, các trường hợp sau đây sẽ được giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông:

1. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư.

 

2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

3. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư.

Với cơ chế này, Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ phối hợp, trao đổi thông tin với nhau và chỉ yêu cầu nhà đầu tư nộp 01 bản trong trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có sự trùng lặp giấy tờ. Trình tự, thủ tục cụ thể xem tại Điều 6, 7, 8, 9 của Thông tư.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện riêng từng thủ tục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017./.