Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Thông tư hướng dẫn thực hiện qua mạng các thủ tục sau:

1. Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;

2. Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động;

3. Xác nhận thuộc diện miễn giấy phép lao động.

 

Theo đó, khi cần thực hiện các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn  để nộp tờ khai và hồ sơ.

Đối với các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy thì phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng pdf, doc, docx hoặc jpg trước khi nộp.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài (đối với thủ tục chấp thuận); trước ít nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày lao động nước ngoài bắt đầu làm việc (đối với thủ tục cấp giấy phép) và trước ít nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm (đối với thủ tục xác nhận miễn giấy phép).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2017./.