Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng nước ngoài, Tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

 Thông tư quy định về nguyên tắc và trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép của ngân hàng, chi nhánh, VPĐD ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.So với quy định cũ, Thông tư có bổ sung một số nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình thu hồi giấy phép của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, như:

– Phải xác định khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trước và trong quá trình thanh lý tài sản, giải thể và thu hồi giấy phép.

– NHNN chỉ chấp thuận cho tự giải thể khi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ngược lại, phải áp dụng trình tự phá sản.

– Nếu chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, ngân hàng mẹ có nghĩa vụ thực hiện cam kết theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng.

 

Về thủ tục, nếu muốn tự giải thể, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập và tổ chức định giá để thực hiện định giá, thẩm định giá tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp của năm liền kề trước đó và quý gần nhất trước thời điểm xin giải thể.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2018. Thay thế: Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 và Điều 7 Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015./.