Công văn số 2158/BHXH-DVT ngày 1/6/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT

Văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về hồ sơ, căn cứ, mức thanh toán vật tư y tế trong một số trường hợp cụ thể.

Theo đó, chi phí vật tư y tế (VTYT) được giám định thanh toán dựa vào những căn cứ sau: (a) có trong Danh mục VTYT do Bệnh viện lập; (b) chưa được tính chi phí vào giá dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói; (c) số lượng VTYT thực tế được chỉ định, sử dụng; (d) giá mua VTYT; (e) điều kiện, tỷ lệ thanh toán, mức thanh toán quy định tại cột 5 Danh mục VTYT ban hành kèm Thông tư 04/2017/TT-BYT.

 

Đối với người có thời gian tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm trở lên tính đến thời điểm sử dụng DVKT (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến), sẽ được quỹ BHYT chi trả toàn bộ phần cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở, tối đa là 45 tháng lương. Phần cùng chi trả chi phí VTYT của người bệnh, được xác định theo tỷ lệ cùng chi trả (0%, 5%, 20%) đối với tổng chi phí VTYT, sử dụng cho một lần thực hiện DVKT, thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Đối với VTYT có nhiều chủng loại, nhiều mức giá khác nhau, Bệnh viện sẽ thông báo cho người bệnh mức giá của từng loại để người bệnh lựa chọn. Trường hợp người bệnh đề nghị sử dụng loại VTYT có giá cao hơn mức thanh toán thì phải tự chi trả phần chi phí chênh lệch./.