Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Quyết định công bố kèm hướng dẫn về 03 TTHC mới quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP, bao gồm:

1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở KCB thuộc Bộ Y tế, thuộc các Bộ, ngành trung ương, trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

 

2. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở KCB thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

3. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở KCB thuộc Sở Y tế và cơ sở KCB tư nhân.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.