Quyết định số 321/QĐ-BGTVT ngày 9/2/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp lại GCN chất lượng an toàn- kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký kiểm tra theo quy định đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Riêng các giấy tờ dưới đây cung cấp cho Cục Đăng kiểm Việt Nam như sau:

– Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu nộp khi đề nghị kiểm tra thực tế;

 

– Bản sao Báo cáo thử nghiệm khí thải, Báo cáo thử nghiệm an toàn được bổ sung trước khi Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng chỉ chất lượng.

Đối với Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, doanh nghiệp nộp bản sao trên hệ thống trực tuyến và nộp bổ sung bản chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam trước khi kiểm tra xe thực tế.

Thời hạn cấp GCN không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra và nhận đủ tài liệu có liên quan để làm căn cứ chứng nhận.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2018./.