Dựa trên các qui định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên doanh nghiệp, cần tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp được cấp.

 

A. Bộ hồ sơ bao gồm:

  •       Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh: Nội dung chi tiết và biểu mẫu tham khảo Khoản 1 Điều 41 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
  • Biểu mẫu II -1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

–          Lưu ý: Tên mới có doanh nghiệp chỉ được chấp thuận khi không trái với qui định đặt tên của doanh nghiệp, tức là: đủ các thành tố theo qui định tại điều 38 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 qui định về đặt tên doanh nghiệp và Tên doanh nghiệp không được thuộc trường hợp bị cấm qui định tại điều 39 Luật doanh nghiệp.

B. Thời gian thực hiện thủ tục: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được bộ hồ sơ hợp lệ;

C. Kết quả thủ tục:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới trong đó ghi nhận tên của doanh nghiệp sau khi thay đổi./.