Thủ tục tiến hành khi mất liên 2 hóa đơn trước khi giao khách hàng được quy định tại Công văn số 74303/CT-TTHT ngày 5/12/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc mất hóa đơn liên 2

 Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục khi làm mất liên 2 hóa đơn trước khi giao khách hàng như sau:

– Lập báo cáo mất hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất.

– Cùng với khách hàng lập biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn bị mất đã kê khai thuế trong tháng/quý nào, đồng thời doanh nghiệp sao chụp liên 1 để giao khách hàng làm căn cứ hạch toán và kê khai thuế.

 

 

Hành vi làm mất liên 2 hóa đơn trước khi giao cho khách hàng hiện bị xử phạt theo khung từ 4 – 8 triệu đồng (khoản 4 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP)./. 

Thông tư 39/2014/TT-BTC 

Trên đây là thủ tục tiến hành khi mất liên 2 hóa đơn trước khi giao khách hàng, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.