Công văn số 835/GSQL-GQ2 ngày 26/4/2017 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Theo quy định tại Mục 1 Chương 6 Nghị định 187/2013/NĐ-CP, trường hợp trong hợp đồng gia công có thỏa thuận về việc trả lại phế liệu, phế phẩm cho bên đặt gia công thì doanh nghiệp được tái xuất phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài.

Thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm gia công thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo đó, nếu là chất thải nguy hại thì việc xuất khẩu phế liệu, phế phẩm gia công phải tuân thủ đúng quy định tại Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm.

 

Điều 64 khoản 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau:

“Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam.”

Trường hợp là phế liệu, phế phẩm có chứa vàng, bạc thì phải tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP./.