Quyết định số 01/2017/QĐ-KTTT ngày 24/2/2017 của Kiểm toán Nhà nước quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Văn bản quy định trình tự, nội dung công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán sẽ lập dự thảo báo cáo kiểm toán để trình Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán xét duyệt, thời hạn xét duyệt trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán (Điều 9, Điều 10).

 

Tiếp theo, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán sẽ trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt dự thảo trong thời hạn từ 6 đến 7 ngày (Điều 12). Sau khi được phê duyệt, đơn vị chủ trì kiểm toán sẽ gửi dự thảo này cho đơn vị được kiểm toán để lấy ý kiến tham gia, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán (Điều 13).

Trường hợp đơn vị chủ trì chấp thuận những ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán thì Trưởng Đoàn kiểm toán sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán theo những ý kiến đó và trình Tổng Kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, nếu không chấp thuận ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán thì đơn vị chủ trì sẽ báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị thông qua báo cáo (Điều 14).

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN ngày 26/02/2008./.