Văn bản pháp luật

Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Luật số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV về ban hành Luật Kinh doanh bất động sản Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 Tải Văn bản tiếng Việt Tải Văn...

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV về ban hành Luật Đầu tư Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ...

Luật Đầu tư 2020

Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV về ban hành Luật Đầu tư Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật...

Bộ luật Lao động 2019

Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV về ban hành Bộ luật Lao động. Bộ Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, thay thế hoàn toàn Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 Tải Văn...

Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013

Ngày 18/01/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013. Những điểm đáng chú ý của Luật Đất đai 2024 Theo đó, Luật Đất đai 2024 có những nội dung đáng chú...

Thủ tục xuất nhập tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Công văn số 1501/GSQL-GQ2 ngày 4/11/2016 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp ưu tiên...

Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/04/2019

Công văn 64/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính. Ngày 09/01/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức...

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội về hôn nhân và gia đình. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10.     Tải Văn bản tiếng Việt Tải Văn bản tiếng Anh

Bộ luật Lao động 2012

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII về ban hành Bộ luật Lao động. Bộ Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013, thay thế hoàn toàn Bộ Luật lao động đã ban hành năm...

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng...
Free call
Free call